Prečišćavanje vode
Koriste za zadržavanje suspendovanih čestica iz vode na površini zrna i u porama filtera. Uklanjaju arsen, gvožđe, mangan, koriguju tvrdoću...

Filteri pod pritiskom – FST

Filteri pod pritiskom se koriste za zadržavanje suspendovanih čestica iz vode na površini zrna i u porama filtera. Čestice je moguće filtrirati u prirodnoj formi ili posle hemijskog dejstva koristeći pogodne koagulante.

Uređaji ovog tipa su konstruisani kao poluautomatski, stojeći, sa strujanjem od gore prema dole. Ceo proces je kontrolisan mikroprocesorskom jedinicom EKO 200. Hidraulični celoplastični deo filtera sa cevima i membranskim ventilima Georg Fischer je garancijom visokog kvaliteta i pouzdanosti rada. Filtracioni materijal je obično sačinjen od tri sloja. Preporučuje se silicijumski pesak, antracit ili aktivni ugalj.

Tip, veličina zrna i merna masa filtracionog materijala se određuje u zavisnosti od filtrirane vode i zahteva za finalnim kvalitetom vode.

Kod običnih aplikacija je dovoljno koristiti samo jedan filter, dok je prilikom zahteva za viskim kvalitetom vode potrebno koristiti dva filtera u seriji.


Filteri pod pritiskom
Prečišćavanje vode

 

Glavne oblasti aplikacije filtera pod pritiskom:

 • Prečišćavanje pijaće vode za stanovništvo;
 • Tercijalno završno čišćenje u prečistačima otpadnih voda;
 • Filtracija i tretman tehnoloških otpadnih voda;
 • Priprema teholoških/procesnih voda u industriji;
 • Filtracija kondenzata;
 • Priprema vode za kotlove;
 • Priprema vode za rashladne sisteme;
 • Priprema ultra čiste vode;
 • Prečišćavanje bazenske vode;
 • Tretman površinskih voda;

Maksimalni protoci su definisani za proces finalnog čišćenja s brzinama filtriranja od 15m/h. Stvarni protok i muljni kapacitet određuje tehnolog u zavisnosti od aplikacije.

U sklopu filtera je i hidraulični deo sa cevima i regulacionim elementima. Kod zahteva za isporuke kompletnog filtera, uključuju se i pripremni i uređaji za doziranje KOMPAKT sa pumpnom tehnikom.

Priprema vode

Proces filtracije se može dopuniti sledećim operacijama:

 • odstranjivanje gvožđa, mangana, arsena;
 • korekciju tvrdoće vode (omekšavanje, povećavanje tvrdoće);
 • koagulacija vode;
 • dekarbonizacija vode;
 • higijenska filtriranje vode (Cl2, NaClO2);
 • nanofiltracija vode;
 • reverzna osmoza;
 • Mix bed filtracija;

Filteri u galvanotehnici

Rad filtera se sastoji iz tri ciklusa:

 • filtracija – zadržavanje nerastvorljivih čestica na filracionom punjenju, strujanje vode od gore prema dole,
 • pranje – ispiranje zadržanih suspendovanih čestica iz filtracionog punjenja, strujanje od dole prema gore,
 • priprema filtera – vraćanje ekspandovanog filtracionog punjenja u prvobitni položaj, strujanje od gore prema dole.

Tretman vode

Industrijska reverzna osmoza sa CIP sistemom