Plastični rezervoari i silosi
za skladištenje hemijskih sredstava, vode, praškastih materija, havarijski rezervoari...

PLASTIČNI REZERVOARI – VISOKOKAPACITETNI SILOSI

 

Silosi

Silosi su vrlo često sastavni deo skladištenog gazdinstva. Koriste se za skladištenje praškastih materijala (kreča, cementa, smese za ishranu životinja, granulata….).

Najčešće korišćene konstrukcije rezervoara:

 • simetrična kupa sa prelazom u valjak,
 • nesimetrična kupa,
 • simetrična piramida sa prelazom u kvadar,
 • nesimetrična piramida i
 • kombinovani.

Materijali za izradu sudova rezervoara

Materijal suda je odabran na osnovu hemijske i fizikalne otpornosti na određeni skladišteni materijal. Sudovi su napravljeni iz istisnutih i presovanih platni zavarivanjem. S obzirom na ovu činjenicu svi ponuđeni materijali imaju garantovanu zavarivost.

Korišćeni su materijali:

 • polipropilen PP,
 • polietilen PEHD,
 • polivinilflorid PVC, PVC-U, PVC-C,
 • polivinildenfluorid PVDF,
 • etilenhlortrifluoretilen ECTF-E.

Havarijski rezervoari HCl

Tehnologija navlaka

Za pravljenje sloja navlake postojećih rezervoara preporučuje se koristiti PP, PE, PVDF, ECTF-E folije. Tehnologija navlaka se sprovodi pomoću dve metode – sidrenjem (učvršćivanjem) ili lepljenjem. Sidrenje je mehaničko učvršćivanje za osnovni materijal (najčešće beton ili plastika) mehaničkim spojem pomoću zavrtnja, tzv. sidra ili plastičnim segmentom. Kod lepljenja se koristi kaširana folija, koja predstavlja osnovu za nanos lepka na plastiku čime stvara vezu s osnovnim materijalom (čelik, nerđajući čelik…). Priključci, ventili i ceo sistem cevi su izrađeni od istog materijala.

Korisnički servis

Visoka varijabilnost oblika i materijala omogućava stvoriti skladišno gazdinstvo sa sistemom pripreme i doziranja najvišeg kvaliteta. U okviru korisničkog servisa i savetovanja (consulting) vam preporučujemo optimalno rešenje zasnovano na lokalnim uslovima i konkretne aplikacije. Kompjutersko modelovanje sa statičkom analizom metodom konačnih elemenata u kombinaciji sa proverenom tehnologijom izrade su pretpostavkom za isporuku tehnologije, koja zadovoljava najstrože kriterije.

Visoko kapacitetni  rezervoari

Za potrebe skladištenja materijala u hemijskoj i ostaloj industriji je prikladno koristiti plastične visoko kapacitetne sudove. Visoka varijabilnost oblika i dimenzija materijala omogućuje prilagođavanje rešenja konkretnim uslovima korišćenja. Osnovna podela sudova sa stanovišta izrade je sledeća:

 • valjkasti sudovi i
 • pravougaoni sudovi.

Dvoplaštni rezervoari HCl/NaOH

Valjkasti rezervoari

U ovu kategoriju spadaju sudovi kojima je glavna os vertikalno ili horizontalno orijentisana. Montiraju se na ravnu osnovu ako imaju ravno dno ili na nosače (noge) u slučaju dna u obliku kupe.

Valjkasti stojeći  rezervoari

Vrlo često se koristi na skladištenje hemikalija. Konstrukcija je statički najpogodnija s obzirom na visoku čvrstinu i jednostavnost čime zadovoljava najstrože kriterije. Specijalni dvostruki omotač zamenjuje i havarijski rezervoar. Sa dopunama, kao što su mikseri, pumpe, dozirke suvih supstrata, sudovi postaju punopravne pripremne jedinice hemijskih rastvora. Sud je prikladno montirati na ravnu osnovu.

Valjkasti rezervoari sa dnom u obliku valjka

Dno u obliku valjka omogućava odlično ispražnjivanje suda i glavno čišćenje čvrstih frakcija iz rastvora, što je i glavni razlog korišćenja za pripremne jedinice krečnog mleka, saturatora…Mogućnost proizvoljne promene geometrije kupastog dela otvara prostor korišćenja suda kao sedimentacionog u postrojenjima za preradu i tretman vode, kao skladišni sud praškastih materijala…

Ležeći valjkasti rezervoari

Za građevinske objekte gde postoji ograničavajući faktor visine je prikladno koristiti sudove u ležećem položaju. U ovu kategoriju ubrajamo sudove, kojima je glavna os, odnosno veći deo namontiran horizontalno.

Pravougaoni  rezervoari

Efektivno iskorišćavaju ugrađenu površinu što je interesantno uglavnom prilikom instalacije u objektima. Spoljašnji učvrščivači doprinose visokoj čvrstini i stabilnosti osnovnog omotača. Najčešće se koriste za havarijsko osiguranje, npr. kombinacija valjkasti sud i pravougaoni havarijski rezervoar. Dodatno se koristi u oblastima površinskih tretmana kao i za galvanizacione rezervoare i posude, neutralizacione rezervoare i rezervoare i posude za odmašćivanje.

Oprema rezervoara

Kompletiranje sudova je dosegnuto posle dopune komponenata koji su uključeni pod pojmom opreme sudova. Među glavne komponente spadaju puneći i drenažni ventili, sigurnosni prelivi, pokazivači nivoa u rezervoaru, radne platforme, merdevine i penjalice, grejanje sadržaja rezervoara, pumpna tehnika (centrifugalne, membranske, vretenaste pumpe), dozeri praškastih materijala, vibratori, merenje fizičkih veličina (merenje težine materijala u silosu, temperature, pritiska, pH, ORP, provodljivost, protok). Sve komponente, koje dolaze u dodir sa materijalom su napravljeni od visoko kvalitetnih plastika.

biofilter