Septičke jame
Osim skladištenja otpadnih voda, pogodne su i za druge tekućine i praškaste materijale

Tehnički opis

Septička jama služi za privremeno skladištenje otpadnih voda pred njihovom likvidacijom odnošenjem.Prilikom konstruisanja je korišćen statički najpogodniji kružni presek sa ravnim dnom i poklopcem u obliku kupe. Asimetrična prelazna kupa omogućava, u slučaju potrebe, sigurno čišćenje i kontrolu unutrašnjeg prostora.

Kao materijal se koristi polipropilen PP ili polietilen PE, koji su karakteristični svojom otpornošću na hemikalije i čvrstoćom.
Materijal je izrađivan istiskanjem zbog čega je homogen unutrašnji presek.

Septička jama

Oblast primene

Osim korišćenja za skladištenje otpadnih voda, rezervoare je moguće iskoristiti i za skladištenje drugih tečnosti ili praškastih materija. Često se koriste za skladištenje kišnica ili voda iz domaćih prečistača. Tehnologijom zavarivanja na tupo u automatskom režimu se u današnjoj tehničkoj praksi dobija var najvišeg kvaliteta sa koeficijentom 0,9.

Septičke jame su izrađivane u pet veličina u zavisnosti od prečnika jame. Osnovna visina može biti nadograđena dopunski segmentima, čime se dobija veća akumulaciona zapremina. Prelazna kupa sa poklopcem omogućava povećanje zapremine i stvara zatvorenu kompaktnu celinu.

 

U konstrukciji su korišćeni sledeći tehnički standardi – EN 12 573-1,  EN 12 573-2, EN 1778,  EN 12 566-1.

TIPSKI MODELI SEPTIČKIH JAMA

Septičke jame proizvodimo po zahtevu kupca i u drugim dimenzijama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer naručivanja

Septička jama II A C D – je otvorena septička jama sa nadogradnjom i ulaznom cevi zapremine 3,9m3.

TIPSKI MODELI SEPTIČKIH JAMA

 

Septička jama otvoreni tip „A”
Septička jama zatvoreni tip „A+B+C“

Septička jama otvorena sa nadogradnjom „A+C+D“
Septička jama zatvorena sa nadogradnjom„A+B+C+D“

Septička jamaN10