Prečistači otpadnih voda za perionice K.O.F.I.
Proces hemijskog prečišćavanja otpadnih voda sa separacijom, filtracijom i sedimentacijom. Primena kod prečišćavanja voda iz perionica automobila i tehnike...

Prečistači otpadnih voda K.O.F.I.

Osnovne karakteristike

Prečistači otpadnih voda iz serije KOFI su kompaktni uređaji  za kontinualno prečišćavanje otpadnih voda. Najviše se primenjuju kod prečišćavanja otpadnih voda iz perionica automobila, pranja građevinske i poljoprivredne tehnike,  saobraćajnih preduzeća i benzinskih pumpi, gde je posebno pogodan njihov komapktan dizajn. Prva generacija uređaja za prečišćavanje otpadnih voda K.O.F.I. je proširena za nekoliko modela i inovirana novim elementima merenja i regulacije. Korišćenje  uređaja za prečišćavanje otpadnih voda K.O.F.I je povezano s aplikacijom procesa hemijskog čišćenja otpadnih voda sa separacijom, filtracijom i sedimentacijom koje slede. Ovime nastaje široki dijapazon korišćenja uređaja za prečišćavanjeotpadnih voda ovog tipa. Trenutno se koriste šest kompaktnih modela uređaja u rasponu od 0,5 do 10 m3/h. Uređaj s učinkom 10 m3/h je označen kao KOFI 10, a namenjen je za velike tehnološke celine. S druge strane, reakcijom na zahteve kupaca konstruisan je potpuno novi tip KOFI mini, gde se koristi razvodnjavanje u kombinaciji sa filtracijom. U osnovnu seriju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda K.O.F.I spadaju jedinice sa kapacitetima 0,5, 1, 2, 3, 5 i 10 m3/h, koje su proizvedene u kompaktnu celinu sa svim neophodnim delovima.

Oblast primene prečistača KOFI za prečišćavanje otpadnih voda:

 • prečišćavanje i tretman vode sa ručnog ili automatskog pranja automobila;
 • prečišćavanje tretman vode od pranja poljoprivrednih, saobraćajnih i putnih vozila;
 • prečišćavanje vode u auto-servisima;
 • prečišćavanje vode u saobraćajnim preduzećima;
 • prečišćavanje vode na benzinskim pumpama;
 • tretman vode od pranja proizvodnih i drugih hala;
 • kod prečišćavanja otpadnih voda gde je moguće koristiti koagulaciju, sedimentaciju i filtraciju.

Filteri za prečišćavanje vode KOFI

Opis rada

Rad uređaja za prečišćavanje vode K.O.F.I. je zasnovan na fizikalno-hemijskim principima koagulacije, neutralizacije, flokulacije, sedimentacije i filtracije vode. U zagađenu vodu se doziraju hemijski reagensi, koji izazivaju procese koagulacije. Pahuljice nastale koagulacijom su posle korekcije pH i flokulacije separisane u protočnom reaktoru. Hemijski procesi prečišćavanja vode se odvijaju u sistemu statičnih miksera sledeći izlaz kroz flokulacionu zonu u separacioni prostor reaktora koji je u obliku valjka. Ravnomeran raspored smese osigurava flokulacioni distributer, čime se stvaraju odgovarajući uslovi za separacione procese prečišćavanja vode. Sedimentacija, odnosno filtracija oblaka pahuljica kroz plutajući filter pouzdano osigurava odeljivanje i zagušćivanje suspendovanih materija iz prečišćene vode. Mulj je redovno izvlačen u drenažni kontejner, a prečišćena voda ulazi u odvodnu kanalizaciju, odnosno u rezervoar prečišćene vode za reciklažu. Ceo proces prečišćavanja otpadne vode je upravljan i nadgledan ugrađenim PLC (programska logična kontrola).

Upravljački sistem u prečistaču osigurava:

 • merenje i regulaciju pH
 • merenje i regulaciju provodljivosti (stepen slanosti vode)
 • merenje ORP (oksidaciono-redukcioni potencijal)
 • merenje trenutnog i ukupnog protoka vode
 • merenje temperature ispuštane vode
 • merenje i prikaz broja radnih sati
 • merenje i prikaz broja pranja filtera
 • merenje i prikaz preostalih vremena pojedinih faza filtracije
 • automatsku regulaciju filtera prema stepenu začepljenja
 • kontrolu i signalizaciju prekomernih vrednosti – pH protoka provodljivosti, ORP, preostala količina hemikalija
 • vremensko upravljanje mešanja rastvora u rezervoaru za pripremu
 • prikaz nepravilnosti u radu

Prečistači KOFI

Kvalitet prečišćene vode

Prema načinu aplikacije uređaja kod perionica automobila i tehnike, prečišćenu vodu je moguće ispuštati u javnu kanalizaciju, koristiti za reciklažu s povremenim izlivom ili nakon korišćenja sorpcionog filtera ispuštati u površinske vode.

KOFI mini 0,5 – 1

Uređaj sa konstrukcijom, koja omogućava procese koagulacije sledeći filtraciju pod pritiskom, je pogodan za male perionice automobila sa kapacitetom 6 m3/dan za seriju KOFI 0,5 mini, a 12 m3/dan za seriju KOFI 1 mini. Sistem preciznog digitalnog doziranja i filtracija pod pritiskom omogućavaju prečišćavanje otpadnih voda sa minimalnom potrošnjom hemijskih rastvora. Mulj je zajedno sa vodom iz pranja odvođen u sedimentacioni rezervoar iz kojeg odlazi na likvidaciju.

 

KOFI 1 – 10

Proverena konstrukcija s vertikalnim reaktorom valjkastog oblika sadrži rezervoare sa mešačima za pripremu radnih rastvora. Time je omogućeno varijabilno korišćenje praškastih ili tekućih koncentrata. Visoka sigurnost je dosegnuta i zahvaljujući kapotaži hemijskih delova. Uređaj ove generacije sadrže i mobilnu drenažu mulja. Kao rezultat gravitacione drenaže kroz tkaninu je povećanje suvog dela i redukcija stvorenog mulja. Digitalne dozirne pumpe omogućavaju precizno upravljanje procesa i optimalno doziranje. Svi procesi su kontrolisani upravljačkim sistemom, a stanja su prikazana na touch panel displeju. Pristup osoblju je omogućen pomoću alfanumeričke tastature. Zajedničkim svojstvom oba tipska modela je visoka tehnička razvijenost, precizna fabrička izrada, hemijska otpornost, vanvremenski dizajn, kompaktna ergonomska konstrukcija. Glavnim ciljem je ponuditi kupcima uređaj za prečišćavanje otpadnih voda visoke pouzdanosti na evropskom nivou iz domaće produkcije i sa punom tehničkom i tehnološkom servisnom podrškom.

 

Dopunski uređaji

Prilikom korišćenja prečistača otpadnih voda K.O.F.I. za prečišćavanje otpadnih voda nastalih od pranja tehnike, kontruisan je dopunski set uređaja za pojedine građevinske objekte. Montažni sistem omogućava kombinaciju preporučenih veličina i izvedbi dopunskih uređaja. Time su se stvorile grupe sedimentacionih rešetki u mestu pranja, sedimentacionih i akumulacionih rezervoara, rezervoara prečišćene vode, sorpcionih filtera i stanica reciklirane vode pod pritiskom.

 

Sedimentaciona rešetka za perioniceSedimentaciona rešetka SR

Za odeljak lako sedimentujućih čestica u mestu pranja namenjen je set plastičnih rešetki. U suštini radi se o zavarenom spoju, kojim se omogućava direktno betoniranje sa odvodnom cevi i promenljivom prečkom. Time se doseže funkcija uzdužnog zahvata peska. Zaštitne rešetke su izrađene od poliesterovog kompozita.

 

 

 Sedimentacioni rezervoar SN

Akumulaciju otpadnih voda, a ujedno i gravitacionu separaciju naftnih materija osigurava sedimentacioni rezervoar. Ovaj deo procesa tehnologije čišćenja otpadnih voda je nezamenjiv. Rezervoar je konstruisan kao plastični zavareni deo sa ojačanjima po obimu i tehnološkim prečkama, koje izvršavaju željenu operaciju. Konstrukcija je samostojeća čime se omogućava ugrađivanjeteren  sa mogućim betoniranjem, odnosno ugrađivanje kao samostojeće konstrukcije na podu objekta bez dodatnih korekcija.

Rezervoar prečišćene vode ZNF

Prečišćena voda se pre daljne upotrebe akumulira u rezervoaru pri istovremenom dodatnom čišćenju na sorpcionom punjenju. Ovu vodu je moguće koristiti u procesu pranja posle ugradnje stanice pod pritiskom ili ispustiti višak vode iz sistema pranja posle prečišćenja na sorpcionom punjenju. Iz uređaja KOFI je moguće ispuštanje u javnu kanalizacionu mrežu. Najveći kvalitet vode je moguće dostignuti posle ugradnje sorpcionog i adsorpcionog punjenja u rezervoar ZNF. Punjenje se sastoji od sorpcione tkanine i aktivnog uglja u granulama.