Aktuelno
Saznajte najnovije informacije o našim aktivnostima i proizvodima

Kade za kiselinu

Kade za specifične namene poput primene u galvanizaciji izrađujemo od prvoklasnog materijala bez regranulata PP. Tehnika izrade kada je sučeonim varenjem ekstrudiranih ploča bez regranulata. Kada je konstruisana prema  DVS 2205 (Nemačko udruženje varioca) sa zahtevom za vek trajanja od 25 godina i bezbednosnim koeficijentom min 2.

Svoju saradnju proširujemo sa još jednom od vodećih domaćih kompanija.
Sa kompanijom Metalac posuđe d.o.o. potpisan je ugovor o projektovanju i isporuci kade  sumporne kiseline sa grejanjem i recirkulacijom za potrebe površinskog tretmana proizvoda na liniji emajliranja posuđa.

 

Aquaflot izrađuje sve rezervoare od termoplastike u potpunom skladu sa normama:

EN 12 573-1 Vareni stabilni rezervoari od termoplastike bez pritiska. Opšta načela.
EN 12 573-2  Vareni stabilni rezervoari od termoplastike bez pritiska. Proračun vertikalnih valjkastih     rezervoara.
EN 12 573-2 Vareni stabilni rezervoari od termoplastike bez pritiska. Konstrukcija i proračun prirubnih spojeva.
EN 1778  Karakteristične vrednosti za varene konstrukcije od termoplastike. Utvrđivanje dozvoljenih napona i modula za prostornu konstrukciju komponenti termoplastike.
EN 13100-1  Nedestruktivno testiranje spojeva poluproizvoda od termoplastike Deo 1 .

 

Više o plastičnim kadama, tankvane, kace i rezervoari od plastike široke namene možete pogledati ovde.

 

 

Uređaji za pripremu polielektrolita

Uređaji za pripremupolielektrolita. Glavna oblast primene je priprema polielektrolita, koagulanata. Dalje imaju priumenu u pripremi krečnog mleka, bentonita, praškastog aktinog uglja, aluminijum sulfata...

Filteri za vodu | FST AQUAFLOT

U saradnji sa opštinom Kovačica u naselju Idvor rešen je dugogodišnji problem vodosnabdevanja građana ovog naselja ispravnom pijaćom vodom. Postavljanjem filtera za prečišćavanje vode obezbeđena je voda kvaliteta vode za piće za potrebe osnovne škole, vrtića, doma zdravlja kao i javno vodosnabdevanje građana Idvora na javnoj česmi. U odabiru filtera za vodu posebna pažnja posvećena je ekonomičnosti rešenja (kako investicionih tako i operativnih troškova prečišćavanja vode) kao i automatskom radu sa minimalnim zahtevima za opslugom. Više o Filteri za vodu Aquaflot.

27.10.2017. | Prečišćavanje vode – primena modularnih tehnologija AQUAFLOT

Rezultati procesa prečišćavanjaImate visoko zagađenu industrijsku otpadnu vodu? Modularna industrijska rešenja AQUAFLOT nude pouzdanu eliminaciju visokih koncentracija širokog spektra zagađujućih materija sa kvalitetom prečišćene vode za ispuštanje u vodni tok ili ponovnu upotrebu u Vašem proizvodnom ciklusu.

Primer otpadne vode iz prehrambene industrije visoko zagađenom HPK od preko 10.000mg/l. Kvalitet ispuštene vode 90 mg/l HPK , 20 mg/l BPK5.

 

11.07.2017. | Prečišćavanje otpadne vode iz procesa pranja tehnike

Prečistači KOFIZa potrebe pranja rudarske tehnike rudnika Kolubara isporučena je oprema za prečišćavanje i recirkulaciju vode sa prališta rudarske tehnike.

Kapacitet postrojenja iznosi 3m3/h. Voda nakon se nakon procesa prečišćavanja ponovo koristi u procesu pranja.

Isporučena oprema iz programa industrijskih prečistača AQUAFLOT KOFI.

 

01.09.2016. | Nove javne česme sa sistemom filtracije vode

Javna česma Nove Javne česme sa sistemom filtracije vode puštene su u rad u naseljima Crepaja i Debeljača. Građanima ovih naselja na raspolaganju je 1m3/h kvalitetne pijaće vode u skladu sa važećim uredbama o kvalitetu.

01.07.2016. | Prečišćavanje i priprema vode za autoperionice

Filteri za perionice automobilaKUTKO Petrol Pančevo. Tehnologija prečišćavanja sirove bunarske vode sa automatskom bunarskom stanicom za potrebe auto perionice i benzinske stanice.  Kapacitet opreme 6m3/h.

Uklanjanje nadlimitnih koncentracija gvožđa, mangana, amonijaka kao i korekcija tvrdoće vode-omekšavanje.

11.10.2015. | Mali biološki prečistači AQ

Mali kućni (biološki) prečistači se koriste za čišćenje otpadnih voda poreklom iz malih jedinica, kao što su na primer porodične kuće, male zgrade, manje javne ustanove, turistička naselja, hoteli, vikendice .
Omogućavaju modernu i ekonomski isplativu likvidaciju kanalizacionih otpadnih voda.

Instrukcije za realizaciju malih bioloških prečistača AQ
Datasheet mali biološki prečistači AQ

 

Uklanjanje arsena iz pijaće vode

Arsen u vodi za piće

Arsen je veoma poznat toksični polumetal koji se može pojaviti u organskoj ili anorganskoj formi. Veoma čest u prirodi je pod uticajem industrijske proizvodnje kao što je industrija boja, spaljivanje foisilnih goriva, metalurškoj industriji.

Uticaj na zdravlje

Arsen je veoma otrovan i kod dugotrajnog učinka na organizam može proizvesti ozbiljna hronična oboljenja poput alergija, ekcema, bolesti srca i krvnih sudova.

Pri korišćenju bunarske vode sa sadržajem arsena 1,3 – 20 mg/l zabeležene su akutne intoksikacije. Odlikuje ga oštećenja organa varenja, nervnog sistema kao i kože.

Prisutan je u formama As (III) ili As (V), dok (As (III)  je štetniji i teže se uklanja.

Limit za arsen u pijaćoj vodi iznosi  0,01 mg/l . Skoro 40% stanovništva u Vojvodini snabdeva se iz javnih vodovoda kojima se  distribuira voda sa sadržajem arsena preko ovog limita. I pored ove činjenice, uklanjanje arsena iz vode na filterima je moguće trajno i pouzdano a ekonomski na vrlo prihvaljivi način.

Uklanjanje arsena iz pijaće vode

Kvalitet podzemnih voda na teritoriji AP Vojvodine zahtevaju tehnološko i tehnički adekvatno rešenje koje bi obezbedilo dostizanje kvaliteta pijaće vode pod ekonomski prihvatljivim uslovima eksploatacije. Arsen u vodi za piće najviše možemo sresti na teritoriji AP Vojvodine. Jednim od načina kako obezbediti ispunjenje uslova pijaće vode je instalacija tehnologija prečišćavanje pijaće vode sa katalitičkim filterima FST  AQUAFLOT .

Filteri  su opremljeni specijalnom ispunom koja je u mogućnosti da u okviru jedne procedure obezbedi odstranjivanje sledećih elemenata:

  • Gvođže Fe2+
  • Mangan Mn2+
  • Vodonik sulfid H2S
  • Amonijak NH4
  • Arsen As
  • Radijum Ra

Paralelno sa ovim procesom odvija se filtracija koja može biti prema posebnim zahtevima dopunjena sa koagulacijom (npr. U slučaju huminih materija, povećanom zamućenju pri sadržaju tečnog peska….). Proces regeneracije filtera protiče samo povratnim pranjem prečišćenom vodom.

Hemijski reagens neophodan za odvijanje procesa prečišćavanja je natrijum hipohlorit  NaOCl, koji se dozira automatski u odnosu na koncentracije  materija koji se odstranjuju i istovremeno se obezbeđuje zakonski obavezna dezinfekcija vode. Prečišćena voda se može transportovati do vodotornja ili rezervoara prečišćene vode odakle se distribuira u vodovodnu mrežu krajnjim korisnicima uz pomoć booster stanice.

Modeli instaliranja tehnologije

  1. Stabilne tehnologije prečišćavanja pijaće vode

Tehnologije javnog snabdevanja pijaćom vodom izvode se kao stabilne celine u objektima vodoizvorišta. Njihov kapacitet je hidraulički neograničen i zavisi od kapaciteta samog  vodoizvorišta. Ukupan željeni kapacitet postiže se instalacijom paralelnih filtera dimenzija od DN600 do DN3000.

Stabilna tehnologije zahteva mašinsko rešavanje praonih voda. Ono se zasniva na dodatnoj flokulaciji praonih voda sa naknadnom separacijom u lamenlnim separatorima. Separisani otpad se odvodnjava u komornoj presi. Filtrat se odvodi u kanalizacionu mrežu, ili se ponovno tretira kroz sistem filtracije sirove vode.

  1. Kontejnerske tehnologije prečišćavanja pijaće vode

Za manje kapacitete moguće je tehnologije filtriranja bunarske vode za potrebe vodosnabdevanja stanovništva izvesti u ISO kontejnerima, resp. u transportnoj konstrukciji  sa mogućnošću slobodne ugradnje u neki objekat. Ukupan željeni kapacitet postiže se instalacijom paralelnih filtera  dimenzija od DN 200 do DN1200.

  

Zahtevi za opslugom tehnologije

Tehnologija prečišćavanja bunarske vodeza javno vodosnabdevanje funkcioniše sa minimalnom potrebom za opslugom, u punom automatskom režimu. Opsluga obezbeđuje u redovnim  intervalima vizuelnu kontrolu rada tehnologije prečišćavanja , u slučaju potrebe, dopunu hemikalija u tečnom obliku i pripremu rastvora iz praškastih koncentrata.

Dalje obezbeđuje samo funkciju nadzora: kontroliše tehničko stanje uređaja. Sve procesne operacije uključujući i regeneraciju filtera, uključivanje agregata funkcioniše automatski. U slučaju kvara ili havarije sistem daje zvučno i vizuelno upozorenje.  Sistem prema zahtevu može automatski putem SMS ili e-mail servisa obavestiti tehničku službu, osobou nadležnu za rad postrojenja sa porukom „ Kvar pumpe“, „ Nedovoljno vode“, „Minimalni nivo hemikalija“, „Nestanak el. energije“……

Filter prese – Prese za mulj – Dekanteri – Trakaste prese Doziranje polielektrolita – Pumpe za mulj – Filter platna – Održavanje i servis filter presa

Oprema za odvodnjavanje otpadnog mulja. Filter prese i oprema. Dekanteri i oprema. Prese za mulj i doziranje polielektrolita.