Biološki prečistači otpadnih voda
Biološki prečistači namenjeni su za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda...

Biološki prečistači otpadnih voda namenjeni su za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Biološki prečistači otpadnih voda Aquaflot bazirani su na principu aktivacije niske opterećenosti sa potpunom stabilizacijom mulja. Prema posebnim zahtevima klijenta biološki prečistači otpadnih voda se mogu unaprediti funkcijom odstranjivanja azota ili, po mogućnosti, i fosfora. Konstrukcijski biološki prečistači mogu biti izvedeni kao otvoreni i natkriveni.

biološki_prečistači3
 

DSCN3153

 

Biološki niz prečišćavanja se najčešće sastoji iz:

  • akumulacionog rezervoara
  • denitrifikacijskog rezervoara
  • aktivacijskog rezervoara
  • sedimentacijskog rezervoara
  • muljnog rezervoara

Efikasnost prečišćavanja za komunalno-sanitarne vode:

  • BPK5 – do 20 mg/l
  • HPK – do 80 mg/l
  • SM – do 30 mg/l
  • N-NH4 – do 5 mg/l
  • N-NO3 – do 15 mg/l

 


Kod korišćenja tercijalnog stepena – filtracija pod pritiskom sa koagulacijom SM do 5 mg/l

**Biološki prečistači Aquaflot obezbeđuju kvalitet prečišćene vode u skladu sa  Uredbom Vlade RS 67/11 i 48/12 , 01/16.**

 

Tabela: kapacitet i karakteristike bioloških  prečistača – monoblok izvedba

Biološke prečistače kapaciteta do 400ES izrađujemo u monoblok izvedbi. Na zahtev klijenta moguće je izvesti uređaje drugih kapaciteta. Za manje kapacitete pogledajte stranicu Mali biološki prečistači.

Biološki prečistači monoblok

*-rezervoar mulja se kod navedenih modela isporučuje kao zasebna celina

 Biološki prečistač AQ100

Tehnološki nivoi bioloških prečistača

Akumulacioni rezervoar – obezbeđuje izravnavanje hidrauličkih nivoa dovodne kanalizacione kreže. Za crpljenje otpadnih voda koriste se ponorne pumpe čime je isključena potreba ranijeg mehaničkog čišćenja kao i sa higijenskog stanovišta sporna manipulacija grabuljama.

Denitrifikacioni rezervoar – obezbeđuje tok biološkog odstranjivanja nitrata iz otpadnih voda. On se meša ponornim mešačem.

Aktivacioni rezervoar – jeste glavni tehnološki stepen odstranjivanja trenutnog opterećenja. Opremljen je vazdušnim elementima sa nežnim mehurićima koji su izuzetno efikasni, pouzdani i  imaju nizak energetski intenzitet. Aeracijski sistem je složen tako, da omogućava zamenu oštećenih elemenata čak i ako je prečistač u punom radu, bez ikakve potrebe ispuštanja aktivacionog rezervoara. Izvorom vazdušnog pritiska su kompresori (duvaljke) koje koriste najnovije konstrukcijske i razvojne trendove.

Sedimentacioni rezervoar – služi za odvajanje mulja. Biološki prečistači  otpadnih voda Aquaflot koriste pravougaone sedimentacijske rezervoare sa vertikalnim strujanjem. Rezervoari su dopunjeni deflektorima i ponornim stranama prelivnih ivica. Pouzdano izvlačenje povratnog i suvišnog mulja jednako-plutajućih prljavština obezbeđuju mamutne pumpe.

Muljni rezervoar – akumulira suvišni mulj i pridonosi stabilizaciji. Mulj iz aktivacije niske opterećenosti stabilizovan je, te je njegova likvidacija pojednostavljena. Dovod vazdušnog pritiska obezbeđen je, opet, elementima za protok vazduha iz centralnog razvoda. Pre likvidacije, mulj je dobro sekundarno zgusnuti u jednostavnoj odvodnoj jedinici. Cevni sistem, prelivne ivice i deflektori sačinjeni su od viskootpornih plastičnih materijala. U tehnologiji su upotrebljeni agregati poznatih brendova koji garantuju pouzdanost i uklanjaju mogućnost bilo kakvog kvara.

 

Kontejnerski uređaji za biološko prečišćavanje otpadnih voda

 
Biološki prečistači otpadnih voda mogu biti izvedeni i kao samonoseći kontejnerski blokovi kako za manje korisnike  tako i za naselja od nekoliko hiljada ekvivalent stanovnika. Samonoseća čelična konstrukcija sa toplotnom izolacijom, PEHD presvlakom unutrašnjosti konstrukcije omogućavaju minimalizovanje građevinskih radova i dug životni vek prečistača.
 
biološki_prečistači1