Separatori masti i ulja
Upotrebljavaju se u prehrambenim pogonima, restoranima, pekarama...

Separatori masti OT 2-10

Separatori masti OT upotpunjuju kompleksnu ponudu vodoprivrednih proizvoda firme AQUAFLOT. Oni su rezultat dugoročne prakse konstruisanja i proizvodnje plastičnih proizvoda namenjenih za prečišćavanje i tretman voda. Namenjeni su za korišćenje u prehrambenim pogonima, restoranima, menzama, pekarama, …

Separatori masti se proizvode u dve varijante:

  • Cilindrični sa ravnim dnom (V),
  • Ovalni sa ravnim dnom (O) – sastavljeni su od sistema kružnih segmenata. Firma AQUAFLOT je ovaj sistema patentirala i prvi put iskoristila u konstrukciji separatora naftnih supstanci SOLAP. Ovim sistemom se dobija konstrukcija visoke čvrstoće sa minimalnom masom separatora.

U osnovnoj ponudi su separatori masti OT2 – OT10 sa kapacitetom prerade od 2 do 10l/s. Po potrebi je moguće proizvesti i uređaj većeg kapaciteta.

Princip rada separatora masti

Separacija čvrstih čestica zagađenja težih od vode u muljnom rezervoaru.
Koncentracija separisanih masti na površini u sedimntacionom delu i na površini iza ponornog zida.

Instalacija separatora masti

Separatori masti su namenjeni za ugradnju u u deo lokalne kanalizacione mreže između mesta nastanka otpadnih voda i mesta ulivanja prečišćene vode u javnu kanalizaciju. Separatori masti se moraju ugraditi na dovoljnu udaljenost od mesta nastanka otpadnih voda, čime im se smanjuje temperatura i time povećava efikasnost separacije materija koje se mogu odeliti od ostatka otpadne vode.

Osnovna instalacija – osnovna betonska ploča i zasip sortiranom zemljom. Ovaj način se koristi zbog smanjenog uticaja na izgled okoline. Za teže radne uslove je potrebno zabetonirati i bočni zid separatora.

U konstrukciji su korišćeni sledeći tehnički standardi –  EN 858-1,  EN 858-2.

Separatore masti i ulja je moguće proizvesti i sa većim nominalnim kapacitetima kao i u atipičnoj izvedbi prema zahtevu svakog klijenta.