Industrijski prečistači PROFI – DAF Dissolved Air Flotation
DAF flotator. Fizikalno-hemijsko prečišćavanje otpadnih voda za industriju.

Industrijski prečistači otpadnih voda PROFI DAF flotatori

Prečistači otpadnih voda DAF PROFI flotatori su fizikalno-hemijski  prečistači za industriju koji rade na principu koagulacije i flokulacije u kombinaciji sa dvostepenom flotacijom pod pritiskom.

Konstrukciono se zasnivaju na jednostavnosti i praktičnosti, u cilju postizanja visoke pouzdanosti i efektivnosti prečišćavanja otpadnih voda. Ceo proizvod je napravljen od materijala visoko otpornim na agresivnu sredinu. Kvalitet agregata i materijala su garancijom pouzdanog i praktičnog rada prečistača otpadnih voda DAF (Dissolved Air Flotating) PROFI. U osnovnoj izvedbi osim funkcionalnih jedinica prečistači otpadnh voda DAF PROFI su opremljeni rezervoarom za hemikalije sa dozatorom, sistemom pneumatskog grabuljanja i preradom flotacionog mulja.

Ovi uređaji pogodni su za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda sa visokim, teško razgradivim organiskim opterećenjem (HPKCr 2000 – 150 000 mg /l).

Glavne oblasti primene industrijkih prečistača otpadnih voda:

  • Prečišćavanje otpadnih voda iz prehrambena industrije (klanice, prerada mesa, prerada ribe, prerada salata, mlekare, proizvodnja čipsa, proizvodnja slatkih napitaka, konditorska industrija, pekare…)
  • Prečišćavanje otpadnih voda iz industrija nameštaja (pri separaciji viška boja, lakova, lepkova …)
  • Prečišćavanje otpadnih voda iz servisa i perionica automobila/tehnike (separacija naftnih derivata i emulzija…)

Prečistače otpadnih voda DAF PROFI proizvodimo u radnim kapacitetima od 1 do 40 m3 /h. Uređaji kapaciteta od 2 do 5 m3 /h se proizvode kao kompaktne jedinice. Uređaji kapaciteta iznad 10 m3 /h.  se sastoje od posebne flotacione posude i mašinskog dela.

 Flotator PROFI – DAF je uređaj koji se koristi za proces separacije za izdvajanje dispergovanih čestica iz tečnosti pri čemu se one spajaju sa mikro česticama vazduha. Na ovaj način nastaju flotacioni kompleksi koji su lakši od vode i isplivavaju na površinu. Flotatori DAF PROFI sadrže sistem grabuljanja flotacione pene i odvođenje sedimenata iz sedimentacionih kupa flotacione jedinice. Sistem grabuljanja čine grabulje pogonjene pneumatski ili uz pomoć pogona sa lancima. Grabuljanje je kontinualno ili u pdređenim vremenskim intervalima u zavisnosti od produkcije flotacione pene.
Odvođenje mulja iz sedimentacionih kupa vrši se uz pomoć pneumatike ili membranskim ventilima. Flotaciona jedinica DAF PROFI opremljena je sistemom mikroaerizacije koji koristi predčišćenu vodu sa flotatora i vraća je na ulaz flotatora tako da nastaju čestice mikro vazduha. Prečišćena voda gravitaciono izlazi iz flotatora. Na ulazu u flotaor voda obično prolazi kroz hemijski predtretman gde se u sistem reaktora ili statički mešač doziraju hemijski reagensi.

Prednosti industrijskih prečistača otpadnih voda DAF PROFI flotatora:

  • Automatski rad sa minimalnom potrebom za obsluživanje,
  • Male dimenzije, kompaktna konstrukcija,
  • Visok efekat čišćenja,
  • Mogućnost kontinualnog i diskontinualnog rada,
  • Visoka suvoća mulja,
  • Mogućnost ponovne upotrebe vode,

DAF_flotator

flotator_skidanje_pene_pneumatika

 

Za flotacione uređaje DAF PROFI je izdata Saglasnost Ministarstva zdravlja rešenje br. : Z-9061 / 94-SHE / NÚHE, Potvrda Tehničke inspekcije SR br. 4 – 0850 / 96 – EZ,TZ kao i stručno mišljenje od strane Vodoprivrednog Instraživačkog instituta u Bratislavi.