Lamelni separatori
imaju široko rasprostranjenu primenu kod modularnih tehnologija prečišćavanja industrijskih otpadnih voda...

Lemelni separator (pločasti taložnici) i taložnici se koriste za kontinualnu separaciju suspendovanih materija iz vode. Služi za sedimentaciju mulja od prečišćene vode, odnosno njeno izbistravanje.

U poređenju sa klasičnim separatorima/taložnicima postižu višu efikasnost odvajanja i ugušćivanja čvrste faze.  Princip lamelnih separatora zasnovan je na činjenici, da za taložnik sa laminarnim strujanjem ne zavisi prema zakonu površinskog opterećenja separacija čestica dubina taložnika, već od njegove površine.

Separatori uvek moraju da se usaglase prema kvalitetu mulj. Primenjuju se za one tipove otpadne vode  koje ne sadrže suspenziju, koja nema tendenciju lepljenja- npr. mulj koji nastaje koagulacijom, ili suspenzije koje se već nalaze u oblasti zagušćivanja, jer je efekat značajan.

Separatori su izrađeni tehnikom varenja ekstrudiranih ploča. Konstrukciono to je pravougani rezervoar sa kosim zidovima. Separator se sastoji od dovodnog objekta, lamelnog dela podeljenog na dva dela, odvodnog kanala i kupastog dela za izvojeni mulj. Lamelni unutrašnji deo završava se asimetričnom kupom. Mulj sa dna lemelnog separatora odvodi upravljano od strane centralnog PLC uz pomoć mebranskih ventila.

Lamelni separatori se izrađuju u skladu sa direktivom EK 2006/42/ES. Lamelni separatori se proizvode u svim kapacitetima prema zahtevu kupca, količini i opterećenju otpadne vode.

 

 

  

 

Tip Kapacitet m3/h Površina  m2 Dimenzije u (mm)
d d1 d2 š š1 š2 v v1 v2 DN1 DN2
LS-5 5 3,6 2285 1470 1620 2270 2480 1385 2935 2235 2595 100 150
LS-10 10 4,8 3590 3320 1785 2326 1450 1720 2920 2120 2575 150 150
LS-15 15 7 4040 3760 2020 3255 2300 2420 3118 2338 2733 150 150
LS-20 20 8,7 5435 4360 4640 2280 2000 1000 2935 2155 2150 100 150