Separatori nafte i ulja
Eliminacija slobodnih supstanci naftnih derivata iz otpadnih voda

Separatori nafte i ulja SOLAP 1 – 100

Sorpcioni separator naftnih supstanci služi za eliminaciju slobodnih formi naftnih supstanci iz otpadnih voda. Uređaj se preporučuje koristiti:

  • Pri čišćenju kišnice sa parkinga, benzinskih pumpi,
  • Za pokrivanje manipulacionih površina skladišta naftnih derivata i ulja,
  • Za čišćenje industrijskih otpadnih voda s udelom slobodnih formi naftnih supstanci.

Tehnički opis

Separatori nafte i ulja-SOLAP se izrađuje zavarivanjem plastičnih ploča nastalih ekstruzijom. Kao materijal se koriste polipropilen PP i polietilen PE. Unutrašnja zapremina plastičnog rezervoara je namenski i funkcionalno podeljena na nekoliko tehnoloških procesa:

Proces sedimentacije – separacija grubih frakcija zagađenja specifičnom masom većom od vode, koje mogu sedimentovati.
Proces flotacije slobodnih ulja – efikasnost flotacionog procesa je pojačana dopunom koalescentnog separatora.
Proces sorpcionog dočišćivanja – dopunska filtracija kroz sorpcioni materijal po čijem zagušenju je moguća njegova regeneracija ili promena.

Sa hidrauličke tačke gledišta se uređaji SOLAP standardno proizvode u opsegu od 2 do 10l/s.
Separatori naftnih supstanci SOLAP Aquaflot proizvode se prema normi SRPS EN 858-1 i SRPS EN 858-2

Zagarantovana vrednost naftnih supstanci na izlazu iz separatora do 0.1mg/l.

Instalacija:

  • Instalacija uređaja na ravnu betonsku ploču,
  • Način instalacije se određuje s obzirom na tlo i dubinu podzemnih voda,
  • Pripajanje dovodne i odvodne cevi,
  • Podešavanje radnih visina prelivnih ivica,
  • Dovodne i odvodne cevi ukopavane na dovoljnu dubinu preventivno protiv smrzavanja ili postavljanjem izolacije,
  • Zabetoniranje ili zasip istovremeno sa punjenjem radnih zapremina.

Separator naftnih derivataSeparator naftnih derivata