Category Archives: Proizvodi

Lemelni separator (pločasti taložnici) i taložnici se koriste za kontinualnu separaciju suspendovanih materija iz vode. Služi za sedimentaciju mulja od prečišćene vode, odnosno njeno izbistravanje. U poređenju sa klasičnim separatorima/taložnicima postižu višu efikasnost odvajanja i ugušćivanja čvrste faze.  Princip lamelnih separatora zasnovan je na činjenici, da za taložnik sa laminarnim strujanjem ne zavisi prema zakonu površinskog opterećenja […]

Filteri za vodu pod pritiskom – FST Filteri za vodu pod pritiskom se koriste za zadržavanje suspendovanih čestica iz vode na površini zrna i u porama filtera. Čestice je moguće filtrirati u prirodnoj formi ili posle hemijskog dejstva koristeći pogodne koagulante. Uređaji ovog tipa su konstruisani kao poluautomatski, stojeći, sa strujanjem od gore prema dole. […]

Modularni prečistači industrijskih otpadnih voda Otpadne vode nastale industrijskom proizvodnjom predstavljaju najveći izvor zagađenja prirodnih voda, u koje su ispuštane direktno u vodni tok ili putem kanalizacije kao gradske otpadne vode. Iz razloga što nisu zanemarljivim faktorom, a imaju veliki uticaj na životnu sredinu, potrebno  je posvetiti posebnu pažnju prečišćavanju industrijskih otpadnih voda. Modularni prečistači […]

Membranski prečistači otpadnih voda – MBR Osnovne karakteristike Biološki prečistači AQ4-50MBR namenjeni su prečišćavanju komunalnih otpadnih voda iz manjih izvora tehnologijom MBR – membrane biological reactor. Karakteristikom ovih prečistača je primena polupropusnih membrana za separaciju krljušti mulja od prečišćenje vode. Konstrukcija postrojenja omogućuje efikasno regulisanje koncentracije mulja u granicama od 3,5 do 12 kg/m3, što […]

Biološki prečistači otpadnih voda namenjeni su za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Biološki prečistači otpadnih voda Aquaflot bazirani su na principu aktivacije niske opterećenosti sa potpunom stabilizacijom mulja. Prema posebnim zahtevima klijenta biološki prečistači otpadnih voda se mogu unaprediti funkcijom odstranjivanja azota ili, po mogućnosti, i fosfora. Konstrukcijski biološki prečistači mogu biti izvedeni kao […]

Mali kućni prečistači otpadnih voda – AQ Mali kućni (biološki) prečistači se koriste za čišćenje otpadnih voda poreklom iz malih jedinica, kao što su na primer porodične kuće, male zgrade, manje javne ustanove, turistička naselja, hoteli, vikendice . Omogućavaju modernu i ekonomski isplativu likvidaciju kanalizacionih otpadnih voda.   Modeli kućnih prečistača AQ se proizvode sledećih […]

Industrijski prečistači otpadnih voda PROFI DAF flotatori Prečistači otpadnih voda DAF PROFI flotatori su fizikalno-hemijski  prečistači za industriju koji rade na principu koagulacije i flokulacije u kombinaciji sa dvostepenom flotacijom pod pritiskom. Konstrukciono se zasnivaju na jednostavnosti i praktičnosti, u cilju postizanja visoke pouzdanosti i efektivnosti prečišćavanja otpadnih voda. Ceo proizvod je napravljen od materijala […]

Uređaji za pripremu hemikalija – KOMPAKT Uređaji za pripremu hemikalija KOMPAKT su namenjeni za kontinualnu pripremu hemijskih rastvora. Uglavnom se koriste u oblastima polimernih flokulanata-polielektrolita i koagulanata. Neke od oblasti primene: – Tretman tehnoloških otpadnih voda hemijske, metaloprerađivačke, prehrambene industrije itd.; – Priprema omekšane vode i demineralizovane vode; – Koagulacija i flokulacija vode; – Pijaća voda; Takodje […]

Prečistači otpadnih voda K.O.F.I. Osnovne karakteristike Prečistači otpadnih voda iz serije KOFI su kompaktni uređaji  za kontinualno prečišćavanje otpadnih voda. Najviše se primenjuju kod prečišćavanja otpadnih voda iz perionica automobila, pranja građevinske i poljoprivredne tehnike,  saobraćajnih preduzeća i benzinskih pumpi, gde je posebno pogodan njihov komapktan dizajn. Prva generacija uređaja za prečišćavanje otpadnih voda K.O.F.I. […]

K.O.L. – kontinualne linije Kontinualne linije K.O.L. su uređaji za kontinualni tretman površina proizvoda malih dimenzija. Namenjeni su za proizvodne linije koje karakteriše hemijska površinska obrada metalnih delova. Efekat odstranjivanja masnoća, nečistoća, odnosno nanošenje površinskog sloja se dobija prskanjem pod pritiskom u pojedinim tehnološkim koracima proizvodne linije. Delovi su ravnomerno jednoslojno raspoređeni na neprekidni konvejer […]