Tag Archives: reciklaže vode

Filteri za vodu pod pritiskom – FST Filteri za vodu pod pritiskom se koriste za zadržavanje suspendovanih čestica iz vode na površini zrna i u porama filtera. Čestice je moguće filtrirati u prirodnoj formi ili posle hemijskog dejstva koristeći pogodne koagulante. Uređaji ovog tipa su konstruisani kao poluautomatski, stojeći, sa strujanjem od gore prema dole. […]

Modularni prečistači industrijskih otpadnih voda Otpadne vode nastale industrijskom proizvodnjom predstavljaju najveći izvor zagađenja prirodnih voda, u koje su ispuštane direktno u vodni tok ili putem kanalizacije kao gradske otpadne vode. Iz razloga što nisu zanemarljivim faktorom, a imaju veliki uticaj na životnu sredinu, potrebno  je posvetiti posebnu pažnju prečišćavanju industrijskih otpadnih voda. Modularni prečistači […]

Biološki prečistači otpadnih voda namenjeni su za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda. Biološki prečistači otpadnih voda Aquaflot bazirani su na principu aktivacije niske opterećenosti sa potpunom stabilizacijom mulja. Prema posebnim zahtevima klijenta biološki prečistači otpadnih voda se mogu unaprediti funkcijom odstranjivanja azota ili, po mogućnosti, i fosfora. Konstrukcijski biološki prečistači mogu biti izvedeni kao […]

PLASTIČNI REZERVOARI – VISOKOKAPACITETNI SILOSI   Silosi Silosi su vrlo često sastavni deo skladištenog gazdinstva. Koriste se za skladištenje praškastih materijala (kreča, cementa, smese za ishranu životinja, granulata….). Najčešće korišćene konstrukcije rezervoara: simetrična kupa sa prelazom u valjak, nesimetrična kupa, simetrična piramida sa prelazom u kvadar, nesimetrična piramida i kombinovani. Materijali za izradu sudova rezervoara […]